REGULAMIN

świadczenia usług najmu pomieszczeń

§ 1 – Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa zasady wykonywania usług najmu pomieszczeń świadczonych przez Wynajmującego.

§ 2 – Słowniczek

1. Usługa – najem krótkoterminowy pomieszczeń na terenie nieruchomości udostępnionych przez Wynajmującego na cele określone w niniejszym regulaminie.

2. Wynajmujący – LEX GEDANIA Andrzej Posyniak, NIP: 5841296757, REGON: 520808863, ul. Czopowa 14/20,  80-882Gdańsk.

3. Najemca – podmiot korzystający z usługi najmu pomieszczeń na podstawie niniejszego regulaminu.

4. Pomieszczenie – wydzielone pomieszczenie wchodzące w skład nieruchomości udostępnionej przez Wynajmującego na cele określone w niniejszym regulaminie.

5. Cennik – dokument określający zakres świadczonych usług i wykaz cen z nimi związanych.

§ 3 – Zakres działalności Wynajmującego

Wynajmujący wykonuje usługi, o których mowa w § poprzedzającym, na rzecz podmiotów zajmujących się świadczeniem profesjonalnych usług prawniczych, na podstawie umowy najmu.

§ 4 – Cena usługi

1. Ceny za usługi określa Cennik.

2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Cennika w dowolnie wybranym czasie.

3. W przypadku dokonania zmiany Cennika w czasie obowiązywania umowy na czas określony, nowa stawka obowiązuje po dniu wygaśnięcia tej umowy, nie później jednak niż z upływem 3 miesięcy od dnia obowiązywania nowego Cennika.

4. W przypadku dokonania zmiany Cennika w czasie obowiązywania umowy na czas nieokreślony, nowa stawka obowiązuje po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie nowego Cennika.

5. Aktualny Cennik jest dostępny dla każdego Najemcy na stronie internetowej Wynajmującego.

§ 5 – Świadczenie usług

1. Wynajmujący świadczy usługi na podstawie umowy najmu.

2. Najemca nie może udostępniać przedmiotu najmu osobom trzecim, podnajmować przedmiotu najmu ani wykonywać wobec niego innych czynności o charakterze zobowiązującym, rozporządzającym ani zobowiązująco-rozporządzającym.

3. Umowę uważa się za zawartą z chwilą przyjęcia przez Najemcę oferty zawartej w Cenniku oraz z chwilą wniesienia przez Najemcę opłaty za usługę.

4. Za chwilę wniesienia opłaty za usługę uważa się czas uznania rachunku bankowego Wynajmującego.

5. Po zawarciu umowy płatność nie podlega zwrotowi. Odstąpienie od umowy oraz ewentualny zwrot płatności możliwe są w przypadku zaistnienia przeszkód w postaci siły wyższej bądź nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających wykonywanie umowy.

6. Rozwiązanie umowy następuje w trybie określonym w umowie.

§ 6 – Zakres odpowiedzialności Stron

1. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za stan pomieszczenia, które stanowi przedmiot umowy, określony na dzień poprzedzający rozpoczęcie wykonywania zawartej umowy.

2. Najemca ponosi odpowiedzialność za stan pomieszczenia, które stanowi przedmiot umowy, określony na dzień i godzinę zakończenia wykonywania umowy w danym dniu.

3. W przypadku wystąpienia uchybienia w zakresie określonym w pkt 1 Najemcy przysługuje żądanie udostępnienia przez Wynajmującego innego pomieszczenia spełniającego cel umowy, o ile takie pomieszczenie jest aktualnie dostępne. W wypadku niemożliwości udostępnienia pomieszczenia zastępczego przez Wynajmującego, Najemcy przysługuje zwrot kosztów związanych z aktualnym dniem wykonywania umowy albo prawo do udostępnienia przez Wynajmującego pomieszczenia w innym wybranym dniu.

§ 7– Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych LEX GEDANIA Andrzej Posyniak, NIP: 5841296757, REGON: 520808863, ul. Czopowa 14/20, 80-882 Gdańsk. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia umowy i realizacji usług. Administrator będzie również korzystał z tych danych w celu prowadzenia kontaktów w związku z wykonywaniem usług i badaniem ich jakości, reagowania na interwencje, skargi, reklamacje lub zmiany dyspozycji, w celach marketingowych polegających na przedstawianiu ofert usług Wynajmującego. Administrator będzie także przetwarzał Państwa dane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na LEX GEDANIA Andrzej Posyniak, w tym przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jak również może wykorzystać informacje przekazywane przez Najemcę do wypełnienia swoich obowiązków prawnych. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych ze swoją szczególna sytuacją.

2. Administrator będzie gromadzić, przechowywać i przetwarzać dane osobowe dostarczone przez Najemcę w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług, zgodnie z obowiązującym prawem.

3. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7– Reklamacje

1. Klient może złożyć reklamację drogą mailową poprzez wysłanie jej na maila kontakt@lexgedania.pl
2. Reklamacja rozpatrywana jest niezwłocznie jednak nie dłużej niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

Call Now Button